Ce acoperă Nota noastră de informare?
Nota noastră de informare se aplică:

 • Websiteului nostru: http://www.montessori.org.ro/
 • Contului de e-mail asociat formularului electronic prin care colectăm datele dumneavoastră info@montessori.org.ro
 • Contului nostru de Mailchimp prin intermediul căruia transmitem informăricătre grupuri mari de persoane și într-un format grafic atractiv, servicii care nu ar putea fi furnizate adecvat prin intermediul contului nostru de e mail de mai sus.

1. Cum ne puteți contacta?
info@montessori.org.ro

2. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?
Noi, ADEMR decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale și suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

3. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră personale?
Noi colectăm numele și adresa dumneavoastră de e-mail pentru pentru a vă transmite, cu consimțământul dumneavoastră, newsletter de la ADEMR, informații despre educația Montessori, informații despre seminarii, conferinte, lansări de carte și alte evenimente organizate de ADEMR sau de partenerii
noștri.
Noi colectăm numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email și numărul de telefon pentru a personaliza comunicarea ulterioară și pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră exprimate în formularul on-line.
Acest site nu foloseste cookies.
În cazul în care vom prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt  scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom informa înainte de această prelucrare (ce informații prelucrăm și scopul acestei prelucrări).

4. De la cine și cum colectăm datele dumneavoastră personale?
Colectăm datele dumneavoastră direct de la dumneavoastră, în format electronic, prin folosirea unui formular online. În momentul completării formularului, dumneavoastră furnizați aceste date în mod voluntar.

5. Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră. Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza unor interese care sunt legitime și reale. Prelucrarea se referă la datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați prin completarea formularelor de mai sus.
Vă protejăm în mod adecvat drepturile și libertățile.

6. Folosim procese de profilare automata și decizii automatizate?
Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității dumneavoastră.
Folosim profilare doar pentru scopul de a stabili anumite categorii de interese comune care ne permit sa vă transmitem informații relevante.

7. Dezvăluim datele dumneavoastră personale?
Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari. Încadrarea legală pe care se bazează divulgarea datelor dumneavoastră personale către destinatari este consimțământul dumneavoastră.

8. Transferăm datele dumneavoastră personale în afara UE sau SEE?
Transferăm datele personale în țări din afara UE sau SEE sau către organizații internaționale.
Furnizorii tehnologiilor prin intermediul cărora colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale pot avea la rândul lor servere, baze de date și mecanisme de backup în țări din afara UE sau SEE.
Ne asigurăm că acești furnizori se angajează la rândul lor să respecte cerințele regulamentului European de protecție a datelor personale.
Mai multe detalii aici:
Google
Mailchimp

9. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este
necesar pentru scopurile noastre de procesare.
Ștergem datele dumneavoastră în termen de un an de la data la care relația
dintre noi se încheie (clauza este aplicabilă în cazul newsletterelor/informărilor,
de la momentul la care cititorul solicită dezabonarea).

10. Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?
Datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranță:

 • cu măsuri tehnice corespunzătoare
 • cu măsuri organizatorice adecvate
 • împotriva prelucrării neautorizate
 • împotriva prelucrării ilegale
 • împotriva pierderii accidentale sau ilegale
 • împotriva distrugerii accidentale sau ilegale.

Am implementat măsuri pentru a crește siguranța datelor.
Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:

 • raportăm incidentul de securitate către managementul asociatiei
 • analizăm în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere
  cu privire la incidentul de securitate
 • informăm persoana vizată
 • investigăm incidentul de securitate și evaluăm impactul asupra protecției datelor
 • depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

11. Care sunt drepturile dumneavoastră?
Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale.
În cazul în care solicitați acest lucru, noi confirmăm că prelucrăm sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și solicitați acest lucru:

 • vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră
 • vă furnizăm scopul prelucrării
 • vă furnizăm destinatarii sau categoriile de destinatari

În cazul în care solicitați copii suplimentare ale datelor dumneavoastră personale, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative necesare pentru ducerea la îndeplinire a cererii.
Aveți dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră personale.
În cazul în care solicitați acest lucru, noi rectificăm datele cu caracter personal inexacte sau incomplete, în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale.
Ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, dacă:

 • solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale
 • datele dumneavoastră personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale
 • vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale; retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații
  legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al
  unui stat membru.

Aveți dreptul de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale
 • contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor
 • prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală
 • nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale în scopul prelucrării noastre, dar solicitați datele dumneavoastră personale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă obțineți o restricționare privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, trebuie să vă informăm înainte de ridicarea restricționării.
Avem obligația de a vă notifica rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării.
Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • ați furnizat datele într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
  poate fi citit automat
 • prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ
 • prelucrarea este efectută prin mijloace automate.

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct
 • când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

12. Cum vă puteți exercita aceste drepturi?
Prin solicitare scrisă; acceptăm doar solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat
Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați
Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea, de exemplu carte de identitate sau pașaport.

13. Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Autoritatea de supraveghere vă va informa despre progresul și rezultatul plângerii.

14. Termeni și expresii folosite în această notă de informare
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:

 • un nume
 • un număr de identificare
 • date de localizare
 • un identificator online
 • identitatea fizică a unei persoane persoane fizice
 • identitatea fiziologică a unei persoane persoane fizice
 • identitatea genetică a unei persoane persoane fizice
 • identitatea psihică a unei persoane persoane fizice
 • identitatea economică a unei persoane persoane fizice
 • identitatea culturală a unei persoane persoane fizice
 • identitatea socială a unei persoane persoane fizice.

 

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

 • colectarea
 • înregistrarea
 • organizarea
 • structurarea
 • stocarea
 • adaptarea sau modificarea
 • extragerea
 • consultarea
 • utilizarea
 • divulgarea prin transmitere
 • ștergerea sau distrugerea.

 

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.