1. Promovarea misiunii, viziunii și scopurilor Association Montessori Internationale (AMI);
  2. Conlucrarea, în vederea realizării obiectivelor, cu:
  • Association Montessori Internationale (AMI), alte organizații internaționale de profil;
  • Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Inspectorate școlare;
  • Facultăți de Știinte ale Educației din cadrul universităților din țară;
  • Unități ale administrației publice locale și centrale.
  1. Stabilirea și menținerea standardelor de calitate în educația Montessori în Romaânia prin:
  • Crearea unui organism de certificare a calităților pentru aplicarea intocmai a principiilor pedagogiei Montessori în instituțiile de învățământ din România, conform unor standarde de calitate acceptate atat de AMI cât și de Ministerul Educației, ARACIP;
  • Obținerea de fonduri, facilitarea și coordonarea înființării în România a unui centru de instruire a cadrelor didactice în pedagogia Montessori, sub egida AMI, cu eliberarea unui atestat de formare profesională.
  1. Promovarea metodei alternative Montessori în România pe internet, în presă, prin traducerea și publicarea de articole și cărți, organizarea de conferințe și alte evenimente, etc.
  2. Sprijinirea activităților desfășurate de instituțiile de învățământ și de alte centre de pe teritoriul României care aplică metoda Montessori în spiritul principiilor AMI.